Turkey Pesto 12

Smoked Turkey, Bacon, White Cheddar, Pesto, Lettuce, Tomato, Mayo